VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY (dále jen „VOP“)

Sun.Energy Group s.r.o., sídlem za Zámečkem 746/5a, 158 00 Praha 5, IČ: 17359554, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 370377 (dále jen „Zhotovitel”), vytvořené dle ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů.

 1. Investor se zavazuje ke splnění následujících povinností:
 2. poskytnout všechny údaje a informace potřebné pro vypracování technického auditního listu (dále jen „TAL“) a dalších dokumentů nezbytných pro splnění předmětu Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Zhotovitelem a Investorem za účelem dodání a instalace mikro fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“), a to nejpozději do 3 dnů od uzavření Smlouvy, případně do 3 dnů od obdržení požadavku Zhotovitele, požádal-li Zhotovitel o údaj nebo informaci až po uzavření Smlouvy,
 3. vyjádřit se Zhotoviteli k návrhu vizualizace FVE do 2 dnů ode dne obdržení tohoto návrhu, a to tak že Investor návrh vizualizace buď schválí, nebo v uvedené lhůtě doručí Zhotoviteli k tomuto návrhu připomínky; pokud ve stanovené lhůtě nebudou Zhotoviteli doručeny připomínky k vizualizaci ze strany Investora, bude vizualizace FVE považována za schválenou.
 4. poskytnout plnou součinnost ke sjednání data instalace FVE,
 5. na požádání Zhotoviteli zpřístupnit Nemovitost, na které má být FVE postavena,
 6. spolupracovat se Zhotovitelem při plnění Smlouvy v souladu se Smlouvou, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, za účelem dosažení svých požadavků na instalaci FVE dle odborných doporučení Zhotovitele a poskytnout Zhotoviteli veškeré informace nezbytné pro dokončení instalace FVE,
 7. u plateb Investora poukazovaných na bankovní účet Zhotovitele č. 6251738349/0800, IBAN CZ62 0800 0000 0062 5173 8349 vždy uvádět v popisu platby jméno a příjmení Investora a číslo Smlouvy,
 8. v případě, že Zhotoviteli vznikne právo odebrat FVE z Nemovitosti, případně provést její demontáž a deinstalaci, zejména z důvodu ukončení Smlouvy odstoupením některé ze smluvních stran, včetně práva Zhotovitele k odstoupení od Smlouvy z důvodu nezaplacení celé Ceny díla Investorem Zhotoviteli ve stanovené lhůtě, je Investor povinen zpřístupnit Nemovitost do 7 dnů ode dne odeslání výzvy Zhotovitele na adresu Investora za účelem demontáže nebo vyzvednutí FVE, nebo vyzvednutí jiných věcí Zhotovitele, které se nacházejí na

Nemovitosti,

 1. používat FVE v souladu s návodem k obsluze, technickými listy a veškerou další dokumentací k FVE,
 2. převzít FVE podpisem Protokolu o přejímce ve lhůtě stanovené Zhotovitelem a v souladu s podmínkami uvedenými v § 2 odst. 11 VOP.
 3. informovat Zhotovitele o všech změnách provedených Investorem u provozovatele distribuční sítě (např. přepis elektroměru, zvýšení kapacity přípojky, výměna elektroměru, změny ve smlouvě s provozovatelem) na uvedeném čísle infolinky nebo e-mailové adrese dle kontaktních údajů Zhotovitele uvedených v § 8 odst. 4 VOP, a to ihned po zjištění potřeby provedení této změny
 4. Pokud je vybrán střídač s modulem Wi-Fi, je Investor povinen zajistit v místě instalace FVE přístup k internetu, aby bylo možné službu konfigurovat. Zhotovitel neodpovídá za nemožnost konfigurace v případě špatné kvality internetového připojení.
 5. Investor bere na vědomí a souhlasí s tím, že:
 6. je oprávněn odstoupit od Smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy bez udání důvodu, s výhradou ust. § 3 Smlouvy,
 7. k dodržení lhůty uvedené v písmenu a), stačí před jejím uplynutím zaslat jednoznačné prohlášení o odstoupení od Smlouvy buď písemně na adresu Zhotovitele: Sun.Energy Group s.r.o., Za Zámečkem 746/5a, 158 00 Praha 5, nebo sken prohlášení o odstoupení od Smlouvy podepsaný Investorem na elektronickou adresu Zhotovitele: info@sun.energy
 8. pro účely učinění prohlášení o odstoupení od Smlouvy může spotřebitel použít vzor formuláře pro odstoupení od Smlouvy obsažený v těchto VOP,
 9. V případě odstoupení Investora od Smlouvy je Zhotovitel povinen vrátit Investorovi všechny peněžní prostředky přijaté od Investora, včetně případných nákladů na doručení, a to do 14 dnů, kdy Zhotovitel obdržel oznámení Investora o odstoupení od Smlouvy. Zhotovitel vrátí Investorovi peněžní prostředky stejným způsobem, jak je od Investora přijal, pokud Investor nesouhlasil s jiným řešením. Jestliže Investor zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Zhotovitel nabízí, vrátí Zhotovitel Investorovi náklady na dodání předmětu Smlouvy ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání.
 10. V případě ukončení Smlouvy příkladně z důvodu odstoupení od Smlouvy některou Smluvní stranou, provádí demontáž a deinstalaci FVE výlučně Zhotovitel, a to buď vlastními silami nebo prostřednictvím třetíosoby. Ustanovení o náhradě nákladů není výkonem tohoto práva Zhotovitele dotčeno. Investor není oprávněn provést demontáž a deinstalaci předmětu Smlouvy. Zhotovitel tímto výslovně sděluje Investorovi, že v případě odstoupení od Smlouvy ponese Investor náklady spojené s navrácením předmětu Smlouvy. Náklady jsou

odhadované ve výši 20 000 Kč.

 1. Investor odpovídá pouze za snížení hodnoty věci v důsledku jejího užívání, které není nezbytné ke zjištění povahy, vlastnosti, vč. funkčnosti věci.
 2. V případě, že Investor uhradí Cenu díla v plné výši, Zhotovitel uděluje Investorovi ke dni obdržení celé Ceny díla jednostranný souhlas s užitím záznamu vizualizace FVE, který byl Zhotovitelem Investorovi předán, a to v rozsahu majetkových autorských práv dle ust. § 12 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Zhotovitel se zavazuje:
 4. provést technický audit plánované instalace FVE s využitím Technického auditního listu (dále jen „TAL“); technický audit bude spočívat v ověření proveditelnosti předmětu Smlouvy na Nemovitosti,
 5. připravit vizualizaci FVE podle údajů poskytnutých Investorem v TAL,
 6. zaslat dokumentaci podle bodů a) a b) na e-mailovou adresu pro doručování uvedenou Investorem nebo ji předat Investorovi v listinné podobě – doporučenou poštou nebo osobně prostřednictvím zástupce,
 7. zpracovat projekt, dodat FVE, vč. příslušenství, provést montáž a instalaci FVE s náležitou péčí, v souladu s platnými právními předpisy a doporučeními výrobců, na základě ujednání vyplývajících z TAL a vizualizace, v souladu s balíčkem uvedeným ve Smlouvě,
 8. dohodnout datum instalace fotovoltaického systému, které bude vyhovovat oběma Smluvním stranám – přesné datum instalace fotovoltaického systému bude dohodnuto mezi Investorem a Zhotovitelem telefonicky nebo e-mailem; datum instalace bude sjednáno do 7 dnů ode dne výzvy Investora,
 9. vystavit účetní, případně daňový doklad (dále jen „faktura“) za plnění Smlouvy Zhotovitelem,
 10. v den uvedení FVE do provozu poskytnout Investorovi základní školení a pokyny k užívání a obsluze FVE.
 1. Zhotovitel zajistí komplexní výstavbu FVE jakožto fotovoltaického systému na klíč, tj. vybuduje FVE, resp. fotovoltaický systém připravený k provozu v souladu se všemi technickými požadavky výrobců jednotlivých komponentů a v souladu s platnými právními předpisy s tím, že při výstavbě fotovoltaického zařízení na klíč je nutná součinnost Investora. Jednotlivé činnosti Zhotovitele v rámci výstavby fotovoltaické instalace na klíč jsou specifikovány v § 1 odst. 3 VOP.
 2. Investor bere na vědomí a souhlasí s􀀩m, že zahájení plnění instalace FVE nebo Dodatečných prací je podmíněno zaplacením Ceny díla za plnění Smlouvy nebo Dodatečných prací Investorem v souladu s platebními podmínkami uvedenými ve Smlouvě nebo VOP.
 3. Dílo musí být dokončeno do 120 dnů ode dne zaplacení Ceny díla. Zpoždění, za které Zhotovitel neodpovídá (např. nepředložení dokumentů bance ze strany Investora, nezpřístupnění Nemovitosti, zpoždění platby Ceny díla nebo její části, doba určená k vyjádření Investora k vizualizaci FVE, nezískání zákonem požadovaných povolení, nutnost provedení dodatečných prací nebo odborných posudků), však prodlužuje lhůtu provedení Díla o dobu trvání zpoždění. Termín instalace FVE může být prodloužen také v případě nepříznivých povětrnostních podmínek nebo zásahu vyšší moci (požáry, krupobití, hurikány, povodně, záplavy, vandalismus, epidemiologická situace atd.), a to po dobu trvání takového vnějšího vlivu, jakož i po dobu nezbytnou pro odstranění následků nebo obnovení chodu věcí. Pokud z viny Zhotovitele nebude zahájena instalace FVE ve lhůtě sjednané v § 2 odst. 3 VOP, může Investor bezplatně odstoupit od Smlouvy. V tomto případě bude Investorovi vrácena částka, kterou do této doby Zhotoviteli zaplatil. Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy v případě zjištění, že instalaci FVE není možné provést bez značných a nepřiměřených obtíží, příkladně technického charakteru, bez doprovodných investic či bez rozhodnu􀀩orgánu veřejné moci, který nebyl Investorem předložen v požadovaném termínu, a to jakmile se o této skutečnosti dozví.
 4. Pokud se v průběhu plnění Smlouvy vyskytnou okolnosti, které nemůže Zhotovitel ovlivnit a kvůli nimž nelze dodržet termín instalace FVE, oznámí Zhotovitel tuto skutečnost Investorovi. V takovém případě se Investor a Zhotovitel dohodnou na novém termínu instalace FVE, resp. dokončení Díla.
 5. V případě, že vzniknou pochybností o nosnosti střechy, zavazuje se Investor na své náklady provést znalecký posudek nosnosti střechy nebo si tento posudek objednat u Zhotovitele za dodatečnou odměnu. V takovém případě Zhotovitel před zahájením instalace FVE vyzve Investora k provedení znaleckého posudku. Pokud i přes tuto žádost není takový posudek proveden, může Zhotovitel od Smlouvy odstoupit.
 6. Dodatečné práce, jako jsou: nutnost výměny nebo rekonstrukce místa instalace fotovoltaických panelů, odstranění objektů, instalace kabeláže delší než 50 metrů v budově, dláždění, zemní práce a výkopy může provádět Zhotovitel pouze na základě zvláštního ujednání a za úplatu.
 7. Investor odpovídá za to, že před zahájením instalace FVE odstraní všechny předměty, které by mohly vrhat stín na FVE nebo které by mohly bránit jeho provedení. V případě, že se tyto objekty nacházejí mimo vlastnictví Investora (např. sloupy elektrického vedení, stromy na sousedních pozemcích), zavazuje se Investor získat potřebná věcná břemena, obdobná práva nebo souhlas vlastníků sousedních pozemků se vstupem na pozemek, na jejichž základě bude možno provést instalaci FVE na Nemovitosti a následně využívat plnou kapacitu FVE.
 8. Investor je povinen provést úhradu Dodatečných prací bankovním převodem na bankovní účet Zhotovitele, a to do 7 dnů po obdržení podrobné kalkulace Dodatečných prací a zálohové faktury s uvedením konečné ceny včetně DPH za provedení Dodatečných prací.
 9. Znalecké posudky nebo práce uvedené v odstavcích 5 až 8, případně další práce objednané Investorem (Dodatečné práce) budou provedeny po zpracování projektu na FVE. Od okamžiku, kdy se Investor dohodne se Zhotovitelem na provedeních určitých Dodatečných prací, se o dobu provádění těchto Dodatečných prací Zhotovitelem nebo třetí osobou prodlužuje doba určená ke splnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem, a to až do doby jejich dokončení.
 10. Pokud budou při závěrečné přejímce zjištěny vady, budou uvedeny v závěrečném protokolu o přejímce FVE (dále jen „Protokol o přejímce“) spolu s termínem jejich odstranění Zhotovitelem. Pokud Protokol o přejímce vytknutí vad lhůtu pro odstranění těchto vad neobsahuje, je Zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě do 30 dnů od doručení Protokolu o přejímce podepsaného oběma Smluvními stranami.
 11. Protokol o přejímce podepíší Smluvní strany neprodleně po dokončení Díla Zhotovitelem dle Smlouvy. Zhotovitel stanoví dva termíny pro převzetí Díla a podpis Protokolu o přejímce, jednak na den dokončení Díla Zhotovitelem, a dále na druhý vhodný termín, o němž bude Investor informován nejméně 7 dní předem. Po marném uplynutí lhůty, kdy se Investor nedostaví k převzetí dokončeného Díla ani v jednom termínu, se má za to, že Investor Dílo přijímá bez výhrad. O tom Zhotovitel vypracuje Protokol o přejímce. Za marné uplynutí lhůty se nepovažuje situace, kdy se Investor nemohl dostavit z důvodu působení vyšší moci, o čemž je povinen bezodkladně informovat Zhotovitele. V takovém případě bude stanoven nový termín převzetí Díla po skončení působení okolností vyšší moci.
 12. Strany umožňují instalaci jednotlivých modulů, resp. celého fotovoltaického systému s výkonem větším, než je uvedeno v TAL v rozsahu do 2 %. Navýšení jmenovitého výkonu jednotlivých modulů nebo celého fotovoltaického systému o 2 %, než je uvedeno ve Smlouvě, se nepovažuje za vadu nebo změnu Smlouvy. Smluvní strany připouštějí možnost instalace modulů nebo celého fotovoltaického systému s výkonem až o 2 % nižším, než je uvedený jmenovitý výkon jednotlivých modulů nebo celého fotovoltaického systému ve Smlouvě. Snížení jmenovitého výkonu jednotlivých modulů nebo celého fotovoltaického systému o 2 % se nepovažuje za vadu ani za změnu Smlouvy.
 13. K převodu vlastnictví FVE (jako souboru movitých věcí) na Investora dojde po zaplacení celkové Ceny díla Zhotoviteli a po podpisu Protokolu o přejímce. Současně na Investora přechází odpovědnost za škodu, výnosy i zatížení spojená se skutečným dodáním jednotlivých součásti FVE (např. riziko ztráty nebo zničení fotovoltaického zařízení).
 1. Za okamžik zaplacení Ceny díla se považuje:
 1. V případě prodlení s úhradou Ceny díla je založena odpovědnost příslušné Smluvní strany za úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.
 2. Pro případ jakýchkoli pochybnostiSmluvní strany výslovně stanoví, že záloha na Cenu díla se plně započítává protiCeně díla v případě plnění

Smlouvy. V případě ukončení Smlouvy jiným způsobem než jejím splněním, např. účinným odstoupením od Smlouvy nebo jejím ukončením

před jejím dokončením, je Zhotovitel povinen vrátit Investorovi část Ceny díla, která zůstane v držení Zhotovitele po započtení částek

náležejících Zhotoviteli, příkladně část Ceny díla dle § 1 odst. 2 těchto VOP, nebo Cena za sjednané Dodatečné práce.

 1. Zhotovitel je odpovědný za dodání všech součástí FVE, její montáž a instalaci bez závad.
 2. V případě vady FVE má Investor práva z odpovědnosti za vady podle občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, jejichž stručný přehled Zhotovitel dále uvádí, aniž by tak přejímal odlišnou odpovědnost, než stanoví uvedené právní předpisy. Investor je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Díla v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Investor Dílo při přejímce prohlédne a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy má Investor právo a) na odstranění vady dodáním nového Díla nebo jeho části bez vady nebo dodáním chybějící části Díla, b) na odstranění vady opravou Díla, c) na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo d) odstoupit od Smlouvy. Investor není oprávněn požadovat provedení náhradního Díla, jestliže Dílo vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat Zhotoviteli. Volbu je Investor povinen oznámit Zhotoviteli při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Investor právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z Ceny díla. Odpovědnost za vady Zhotovitele začíná běžet dnem podpisu Protokolu o přejímce FVE. Investor uplatní odpovědnost za vady vůči Zhotoviteli písemnou formou na adresu sídla Zhotovitele. Investor by měl v oznámení vady uvést alespoň: datum uzavření Smlouvy, okolnosti, na jejichž základě je oznámení vad podáno (typ a datum výskytu vady), požadovaný způsob řešení vady a kontaktní údaje.
 3. Způsob a zásady používání, obsluhy a údržby FVE jsou uvedeny v technických listech a návodech k obsluze.
 4. Zhotovitel neodpovídá za vnější ani vnitřní mechanická nebo jiná poškození FVE způsobená Investorem, třetími stranami nebo přírodními vlivy.

Zhotovitel rovněž neodpovídá za následky zásahu vyšší moci (přírodní katastrofy a pohromy, jako je požár, povodeň, sněhová bouře, hurikán, vichřice nebo teroristické činy, válka, nepokoje, stávky, epidemie).

 1. Zhotovitel doporučuje provádět každé 3 roky kontrolu údržby FVE, aby se zajistil správný provoz FVE.
 2. Zhotovitel neodpovídá za včasné a úspěšné připojení FVE k elektrické síti ze strany Provozovatele distribuční soustavy a za negativní důsledky nedodržení podmínek smlouvy uzavřené mezi Investorem nebo Provozovatelem distribuční soustavy, zejména pokud tato okolnost měla za následek použití nevhodných parametrů sítě Provozovatele distribuční soustavy.
 3. V případě, že Investor vůči Zhotoviteli uplatní odpovědnost za vady, Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěnou vadu FVE ve lhůtě nepřesahující 30 dnů ode dne jejího nahlášení Investorem.
 1. Následující pojmy mají v Dohodě následující významy:
 2. Monitoring FV Instalace, je služba sledování provozu FV Instalace, v rámci které Zhotovitel provádí dálkové ověření správného fungování instalace, sleduje výši výnosů, zlepšuje eliminaci chyb při provozu instalace. Služba monitoringu instalace FV je poskytována průběžně, přes internetový systém, s výhradou, že ukazatele měření jsou interpretovány v pracovní dny, pondělí až pátek, od 9:00 do 17:00. Investor využívající službu je povinen mít trvalý přístup k internetu umožňující připojení střídače k internetu a k tomuto účelu jej zpřístupní.
 3. Wi-Fi – znamená instalaci střídače s modulem WI-FI, který umožňuje vzdálenou konfiguraci střídače pomocí mobilních zařízení (chytrý telefon, tablet) a vzdálené prohlížení statistik provozu fotovoltaické instalace (množství vyrobené energie atd.).
 1. Zhotovitel je odpovědný za řádné provedení instalace FVE.
 2. Zhotovitel nenese odpovědnost vůči Investorovi nebo třetístraně, pokud k neplnění, nesprávnému plnění nebo prodlení v plnění Smlouvy Zhotovitelem došlo v důsledku zásahu vyšší moci (přírodní katastrofy a pohromy, jako je požár, povodeň, sněhová bouře, hurikán, vichřice nebo teroristické činy, válka, nepokoje, stávky, epidemie).
 3. Zhotovitel neručí za množství elektřiny vyrobené instalací ani za finanční přínosy spojené s provozem FVE.
 1. Zhotovitel upozorňuje, že zařízení, která jsou součástí FVE, mohou mít z výroby nastavena hesla umožňující mimo jiné připojení k síti Wi-Fi.
 2. Pokud heslo není jedinečné, je Investor povinen jej změnit před prvním připojením zařízení k internetu. Pokud dojde k vyzrazení hesla (i neúmyslnému) neoprávněné osobě, nebo pokud existuje podezření na vyzrazení, je třeba heslo neprodleně změnit na nové. Heslo by nemělo být nijak spojováno s Investorem (vyhněte se jménům a příjmením osob z okruhu rodiny a přátel, datům narození, telefonním číslům), ani se Zhotovitelem. Zhotovitel neodpovídá za to, že Investor nesplní povinnost uvedenou v tomto odstavci.
 3. Zhotovitel nezaručuje možnost obnovení zapomenutého nebo ztraceného hesla.
 1. Zhotovitel může plnit celou Smlouvu nebo její část prostřednictvím subdodavatelů, za jejichž jednání odpovídá tak, jako by předmět Smlouvy plnil on sám.
 2. Zhotovitel je oprávněn Investorovi zasílat faktury, jejich duplikáty i opravy v elektronické podobě na e-mail uvedený ve Smlouvě pro účely doručování, s čímž Investor výslovně souhlasí. Na žádost Investora zašle Zhotovitel dokumenty uvedené v první větě prostřednictvím služeb poštovní přepravy v listinné podobě.
 3. V případě, že dojde mezi Zhotovitelem a Investorem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Investor podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, email:adr@coi.cz, web:adr.coi.cz.
 4. Korespondenci zasílanou prostřednictvím služeb poštovní přepravy zasílá Zhotovitel na adresu Investora uvedenou ve Smlouvě pro účely doručování. Kontaktní údaje Zhotovitele jsou následující: Sun.Energy Group s.r.o., sídlo Za Zámečkem 746/5a, 158 00 Praha 5, IČ: 17359554, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 370377. Kontakt se Zhotovitelem je možný také prostřednictvím infolinky na telefon-ním čísle +420725975158 (v úředních hodinách) a e-mailu: info@sun.energy
 5. Stížnosti lze podávat písemně: osobně v sídle Zhotovitele nebo poštou na adresu sídla Zhotovitele nebo e-mailem: ino@sun.energy Investor by měl ve stížnosti uvést alespoň: datum uzavření Smlouvy, okolnosti, na jejichž základě je stížnost podána (typ a datum výskytu události), předpokládaný způsob řešení problému a kontaktní údaje. Proces vyřizování stížnosti bude urychlen také zasláním dokumentů, na jejichž základě jsou stížnosti vzneseny. Zhotovitel je povinen vyřídit stížnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů. Odpověď bude

poskytnuta způsobem přijatým ve Smlouvě – zpravidla ve stejné formě, v jaké byla stížnost doručena, nebo v písemné formě.

 1. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
 2. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno.

Podpis Investora                                                                                            Podpis Zhotovitele