Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen „VOP“)

společnosti Sun.Energy Group s.r.o., se sídlem za Zámečkem 746/5a, 158 00 Praha 5, IČ: 17359554, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 370377 (dále jen „Zhotovitel”),

I. Úvodní ustanovení 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) Zhotovitele ve smyslu ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) určují část obsahu smluvního vztahu a upravují některá práva a povinnosti mezi Zhotovitele jako zhotovitelem a třetí osobou jako objednatelem (dále jen „Objednatel“ a společně se Zhotovitelem dále jako „Smluvní strany“ a každý samostatně dále jako „Smluvní strana“) při provádění díla spočívajícího v realizaci fotovoltaické elektrárny (dále jen „Dílo“) na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem (dále jen „Smlouva o dílo“ a společně s těmito VOP jako „Smluvní dokumentace“).  
 1. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo. V případě rozporu mezi ustanovením Smlouvy o dílo a těmito VOP mají ustanovení Smlouvy o dílo přednost. 
 1. Tyto VOP a kontaktní údaje Zhotovitele jsou veřejně přístupné na internetových stránkách Zhotovitele: www.sun.energy 

II. Nabídka, objednávka a uzavření Smlouvy o dílo

 1. Objednatel je oprávněn si vyžádat prostřednictvím internetových stránek Zhotovitele, jiných komunikačních prostředků nebo osobně nabídku Zhotovitele na realizaci Díla obsahující vybrané parametry Díla a podmínky jeho realizace (dále jen „Nabídka“).
 2. V návaznosti na doručení Nabídky Objednateli je Objednatel oprávněn Nabídku akceptovat ve lhůtě stanovené v Nabídce formou písemné objednávky na realizaci Díla za podmínek dle Nabídky (dále jen „Objednávka“). Písemná forma Objednávky je zachována také v případě, pokud je učiněna elektronickými prostředky, které umožňují zachycení obsahu Objednávky a určení osoby, která Objednávku učinila. Je-li Objednávky učiněna e-mailem, nemusí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem.
 3. V návaznosti na doručení Objednávky Zhotoviteli Zhotovitel doručí Objednateli návrh Smlouvy o Dílo a Smluvní strany bez zbytečného odkladu uzavřou Smlouvu o dílo, která bude reflektovat parametry Objednávky a případné další podmínky realizace Díla.
 4. Objednatel bere na vědomí, že Zhotovitel může požadovat podepsat Nabídku, Objednávku, Smluvní dokumentaci a případně další dokumenty související s realizací Díla prostřednictvím internetové aplikace DocuSign dostupné na internetové adrese www.docusign.com  nebo jiné internetové aplikace umožňující elektronické podepisování smluvních dokumentů. Objednatel dále bere na vědomí, že v rámci elektronické podepisování smluvních dokumentů může být podmíněno ověřením identity Objednatele např. formou SMS kódu.  Nabídka je odvolatelná ve lhůtě stanovené pro přijetí Nabídky. Nabídku však již nelze odvolat v případě, že Objednatel Nabídku bezpodmínečně přijal formou Objednávky.
 5. Prezentace zboží a služeb na internetových stránkách Zhotovitele není nabídkou na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku.

III. Dílo

 1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu a za podmínek dle Smluvní dokumentace, v souladu s platnými právními předpisy a s příslušnými technickými normami (ČSN, EN).
 2. Dílo bude specifikována ve Smlouvě o dílo.
 3. Zhotovitel si vyhrazuje právo bez předchozího souhlasu na změnu komponentů Díla, pokud na základě takové změny Zhotovitel dodá Objednateli ekvivalentní komponent nebo lepší komponent (technologii) a současně nedojde ke zvýšení ceny Díla. Zhotovitel je povinen o změně komponentů Díla Objednatele informovat.
 4. Pokud Zhotovitel zjistí nezbytnost nebo vhodnost provedení prací či dodávky nad rámec sjednaného rozsahu Díla (vícepráce) oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Objednateli spolu s odhadem ceny takovýchto víceprací a odhadem časové náročnosti provedení těchto víceprací. Takovéto vícepráce poté Zhotovitel provede po odsouhlasení rozsahu a ceny ze strany Objednatel. O počet dnů dle odhadu časové náročnosti provedení víceprací se posouvají příslušné milníky realizace Díla. Zjistí-li v průběhu provádění Díla Zhotovitel nezbytnost provedení víceprací, bez jejichž provedení by nebylo možné Dílo dokončit, přičemž hodnota takovýchto víceprací nepřesáhne 5 % Ceny díla, je Zhotovitel oprávněn takovéto vícepráce provést i bez odsouhlasení Objednatele a Objednatel je povinen Zhotoviteli uhradit veškeré rozumně vynaložené a zdokumentované náklady na realizaci těchto nutných víceprací.

IV. Místo plnění Díla 

 1. Objednatel předá Zhotoviteli na základě jeho výzvy místo provádění Díla specifikované ve Smlouvě o Dílo (dále také jen „Místo plnění“).
 2. Objednatel je povinen zajistit Zhotoviteli v Místě plnění možnost využití sociálního zařízení a elektrické energie v rozsahu požadovaném Zhotovitelem v souvislosti s realizací Díla. Náklady s odběrem vody a elektrické energie nese Objednatel.
 3. Objednatel je povinen před zahájením provádění Díla sdělit Zhotoviteli veškeré relevantní informace o Místě plnění, které jsou významné pro provedení Díla a jeho kvalitu, zejména o stavu elektroinstalace nemovitosti, na které se Dílo provádí, stavu jejího zdiva, střechy a dalších potřebných prostor a dále informace z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. V případě, že v průběhu provádění Díla bude zjištěno, že Objednatel nesdělil Zhotoviteli informace uvedené v tomto bodě, budou přičteny důsledky situace vzniklé z neznalosti těchto informací Zhotovitelem k tíži Objednatele a Zhotovitel nenese odpovědnost za vzniklé prodlení při provádění Díla.
 4. Objednatel je povinen zabezpečit materiál včetně součástí Díla dodaný na základě dodacího listu na Místo plnění proti poškození, zničení, krádeži nebo vandalismu, a to až do doby převzetí Díla Objednatelem nebo okamžiku, kdy se Dílo považuje za převzaté v souladu se Smluvní dokumentací.
 5. Pokud není Místo plnění nebo přístup k Místu plnění uzpůsoben pro zahájení a provádění Díla, o čemž je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně informovat, posouvá se termín zhotovení Díla o dobu, než bude Místo plnění nebo přístup k němu uzpůsoben pro zahájení provádění Díla.
 6. Jestliže Zhotovitel při provádění Díla narazí na překážky nebo fyzické podmínky, které ani jako zkušený Zhotovitel nemohl přiměřeně předvídat, a jestliže je Zhotovitel toho názoru, že v důsledku těchto okolností mu vzniknou dodatečné náklady a/nebo bude nutné prodloužit dobu provádění Díla, je povinen o tom uvědomit Objednatele. V oznámení Zhotovitele musí být uvedena povaha překážek a/nebo fyzických podmínek, s vysvětlením jejich předpokládaného dopadu, popis opatření, která podnikl nebo hodlá podniknout, jakož i rozsah předpokládaného zpoždění nebo narušení realizace prací.

V. Termíny realizace Díla 

 1. Zhotovitel je povinen Dílo provést a předat Objednateli v termínu sjednaném ve Smlouvě o dílo.
 2. Zhotovitel zahájí práce na realizaci Díla do 5 pracovních dnů, poté co Objednatel uhradí zálohové Faktury představující [50%] Cenu díla. Za zahájení prací na realizaci Díla se považuje podání žádosti o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě příslušnému distributorovi elektrické energie.
 3. Zhotovitel je oprávněn přiměřeně prodloužit termín provedení Díla v případě zpoždění či očekávaného zpoždění plnění Smlouvy o dílo, pokud bylo provádění Díla opožděno z některého z níže uvedených důvodů:
  • byla dohodnuta změna nebo jiná významná odchylka v kvantitě nebo specifikaci kterékoliv položky Díla zahrnuté ve Smlouvě o dílo, za předpokladu, že požadavek na změnu kvantity a kvality vznese Objednatel až po zahájené prací Zhotovitelem dle odst. 2;
  • nastala Událost vyšší moci;
  • v důsledku zdržení způsobené orgány státní správy, samosprávy nebo lokálním distributorem elektrické energie;
  • v důsledku jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné Objednateli nebo jakékoliv třetí osobě odlišné od Zhotovitele;
  • v případě, že dojde k přerušení provádění Díla z důvodů na straně Objednatele po dobu delší než 3 [tří] pracovní dny;
  • v případě, že dojde po podpisu Smlouvy o dílo ke změně připojovacích podmínek do distribuční sítě; a
  • v důsledku nepříznivých klimatických podmínek znemožňujících nebo podstatně ztěžujících práce na realizaci Díla, spočívající zejména v silném nepřetržitém dešti, nárazovém větru nad 20m/s nebo teplotách pod +4° C alespoň dva dny za sebou.
 4. Pokud Zhotoviteli vznikne nárok na prodloužení termínu pro realizaci Díla oznámí to písemně Objednateli bez zbytečného odkladu; v oznámení uvede důvody a předpokládanou délku prodloužení termínu provedení Díla nebo jeho jednotlivých etap nebo celků, za písemnou formu se považuje i sdělení v rámci e-mailové komunikace. Objednatel je povinen po předchozí konzultaci se Zhotovitelem uhradit účelně vynaložené vícenáklady související s prodloužením termínu realizace Díla.

VI. Povinnosti Objednatele

 1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost k naplnění Smlouvy o dílo a provedení Díla. Objednatel se zavazuje zejména: 
  • zajistit nerušené provádění prací Zhotovitele na realizaci Díla;
  • poskytnout Zhotoviteli součinnost při jednání s dotčenými úřady, distributorem elektrické energie a Ministerstvem životního prostředí;
  • udělit Zhotoviteli plnou moc k jednání se třetími stranami, bude-li to ke splnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy o dílo nezbytné či vhodné;
  • poskytnout Zhotoviteli veškeré informace a další součinnost při zpracování podkladů pro žádost o Dotaci tak, aby Zhotovitel mohl takovou žádost řádně vyplnit a podat;
  • zajistit Zhotoviteli přístup na Místo plnění po celou dobu plnění Smlouvy o dílo Zhotovitelem;
  • Objednatel odpovídá za to, že, nedohodou-li se Smluvní strany jinak, před zahájením instalace Díla odstraní všechny předměty, které by mohly vrhat stín na Dílo nebo které by mohly bránit jeho provedení. V případě, že se tyto objekty nacházejí mimo vlastnictví Objednatel (např. sloupy elektrického vedení, stromy na sousedních pozemcích), zavazuje se Objednatel získat potřebná věcná břemena, obdobná práva nebo souhlas vlastníků sousedních pozemků se vstupem na pozemek, na jejichž základě bude možno provést instalaci Díla na nemovitosti a následně využívat plnou kapacitu Díla;
  • používat a provozovat Dílo v souladu s návodem k obsluze, platnými technickými listy a normami a veškerou další dokumentací k Dílu, včetně doporučení Zhotovitele ohledně užívání, provozu a údržby Díla;
  • informovat Zhotovitele o všech změnách provedených Objednatelem u provozovatele distribuční sítě (např. přepis elektroměru, zvýšení kapacity přípojky, výměna elektroměru, změny ve smlouvě s provozovatelem), a to ihned po zjištění potřeby provedení této změny;
  • pokud je vybrán střídač s připojením k internetu, je Objednatel povinen zajistit v místě instalace Díla přístup k internetu, aby bylo možné Dílo konfigurovat a monitorovat. Zhotovitel neodpovídá za nemožnost úprav, nastavení, update a údržby v případě špatné kvality internetového připojení.
 2. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytnutí součinnosti z jeho strany je nezbytné pro splnění povinností ze strany Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy o dílo, a že v případě neposkytnutí takové součinnosti není Zhotovitel povinen splnit povinnosti, ke kterým součinnost Objednatele nebyla poskytnuta. Objednatel bere na vědomí, že jednotlivé neposkytnutí součinnosti může mít za následek nesplnění, nebo oddálení jiné povinnosti Zhotovitele a na Zhotoviteli nelze neposkytnutím součinnosti Objednatele uplatňovat jakoukoli náhradu škody, která v souvislosti s tímto jednáním Objednateli vznikla. 
 3. Objednatel dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud Zhotovitel i přes nedostatek součinnosti ze strany Objednatele splní své závazky, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli náklady vzniklé v této souvislosti a Objednatel je povinen je Zhotoviteli na jeho výzvu uhradit. Termín pro zhotovení a předání Díla se prodlužuje o dobu, po kterou Objednatel neposkytoval Zhotoviteli potřebnou součinnost.
 4. Má-li Objednatel za to, že nastaly okolnosti, které mohou mít vliv na plnění jeho součinnosti, neprodleně tuto skutečnost oznámí Zhotoviteli, přičemž uvede podrobnosti o povaze, pravděpodobném trvání a pravděpodobných následcích takových okolností.

VII. Povinnosti Zhotovitele 

 1. Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržování hygienických předpisů na Místě plnění odpovídá Zhotovitel.
 2. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na Místo plnění do míst, kde je prováděno Dílo Objednateli nebo Objednatelem pověřeným osobám, a to po předchozí domluvě se Zhotovitelem. Veškeré tyto osoby musí být v doprovodu zástupce Zhotovitele a musí dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany Objednatele nebo jím pověřených je zodpovědný výlučně Objednatel.

VIII. Dokončení a předání Díla 

 1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn okamžikem dokončení montáže komponentů Díla dle jejich specifikace ve Smlouvě o dílo a provedení výchozí revize elektroinstalace Díla (dále jen „Stav k předání“).
 2. Poté, co je Dílo ve Stavu k předání Zhotovitel stanoví dva termíny pro převzetí Díla a podpis Předávacího protokolu, o kterých bude Objednatele informovat nejméně sedm (7) kalendářních dní předem. Po marném uplynutí lhůty, kdy se Objednatel nedostaví k převzetí dokončeného Díla ani v jednom z termínů navržených Zhotovitelem, se má za to, že Objednatel Dílo přijímá bez výhrad. Za marné uplynutí lhůty k převzetí Díla Objednatelem se nepovažuje situace, kdy se Objednatel nemohl dostavit z důvodu Události vyšší moci, o čemž je povinen bezodkladně informovat Zhotovitele. V takovém případě Zhotovitel stanoví po předchozí konzultaci s Objednatelem nový termín převzetí Díla poté, co pomine Událost vyšší moci.
 3. Objednatel může Zhotovitele vyzvat v převzetí dílčí části Díla.
 4. Objednatel je povinen převzít Dílo, pokud bylo Dílo provedeno v souladu se Smluvní dokumentací.
 5. Objednatel není oprávněn Dílo odmítnout pro Vady, které sami o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání funkčnímu užívání Díla a ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Nepřevzetí Díla v rozporu s předchozí větou se považuje za podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany Objednatele, a Dílo se považuje za řádně předané dnem neoprávněného odmítnutí převzetí Díla ze strany Objednatele.
 6. Při převzetí Díla je Objednatel povinen s náležitou péčí Dílo prohlédnout a zkontrolovat. Zjevné Vady Díla, které bylo možné zjistit při předávání/přebírání Díla, je Objednatel povinen Zhotoviteli okamžitě oznámit a uvést do předávacího protokolu.
 7. O předání a převzetí Díla strany sepíší předávací protokol (dále jen „Předávací protokol“), který bude obsahovat zejména:
  • specifikaci Smlouvy o dílo a smluvních stran
  • identifikaci hlavních komponentů Díla
  • prohlášení smluvních stran o předání a převzetí Díla a Místa k plnění
  • soupis případných Vad
  • případný náhradní termín předání a převzetí Díla, pokud bylo převzetí Díla oprávněně Zhotovitelem odmítnut
 8. Zhotovitel bere na vědomí, že neoprávněné nepřevzetí Díla brání Zhotoviteli dokončit celý rozsah Díla, včetně podání žádosti o Dotaci.
 9. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou pokutu ze strany distributora elektrické energie v případě spuštění, provozování nebo jakéhokoli jiného užívání Díla Objednatelem v rozporu se Smluvní dokumentací nebo příslušnými právními předpisy zejména v případě, že dojde ke spuštění před vydáním potvrzení o prvním paralelním připojení do distribuční soustavy.
 10. Vzhledem k tomu, že Zhotovitel získá informaci o případné nedostatečné kapacitě distribuční sítě až na základě podání žádosti o připojení elektrického zařízení do sítě distributora, vyhrazuje si v tomto případě právo, připojit Dílo v režimu zjednodušeného procesu připojení mikrozdroje, bez možnosti dodávat přebytky elektrické energie do sítě distributora. Tato změna může mít za následek určitá technická omezení při použití Díla. Objednatel souhlasí a bere na vědomí, že v tomto případě bude Zhotovitel žádat o první paralelní připojení s povolením dodávat přebytky do distribuční sítě, až to technický stav nebo kapacita distribuční sítě umožní.
 11. Dne předání Díla nebo jeho části za podmínek dle Smluvní dokumentace přechází na Objednatele nebezpečí nahodilé zkázy a nebezpečí škody ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku v rozsahu převzatého Díla nebo jeho části, a to včetně přechodu nebezpečí škody na majetku i na zdraví. Objednatel odpovídá za škody, které na Díle nebo jeho části způsobil, a to ode dne převzetí Díla nebo jeho části.

IX. Cena a platební podmínky

 1. Celková cena za realizaci Díla je stanovena dohodou Smluvních stran ve Smlouvě o dílo (dále jen „Cena díla“).
 2. Cena díla je konečná a může být navýšena nebo jiným způsobem upravena pouze za podmínek dle Smluvní dokumentace.
 3. Jakékoli vícepráce na základě nebo v souvislosti s realizací Díla, kterou jsou nad rámec dohodnuto rozsahu Díla a nejsou zahrnuty do Ceny díla dle Smlouvy o dílo budou Zhotovitelem provedeny na základě písemné instrukce Objednatele a jejího písemného potvrzení ze strany Zhotovitele za podmínek dle dohody Smluvních stran.
 4. Zhotovitel je oprávněn požadovat zálohy na Cenu díla za podmínek dle Smlouvy o dílo.
 5. Cena díla je Zhotovitelem hrazena za podmínek dle Smlouvy o dílo na základě daňového dokladu (faktury) vystavené Zhotovitelem (dále jen „Faktura“). Každá Faktura musí být vystavena ve formě a obsahu dle příslušných právních předpisů a musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Nedohodnou-li se Strany ve Smlouvě o dílo jinak, Faktura bude vystavena v elektronické podobě a zaslána na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou ve Smlouvě o dílo. Faktura se považuje za doručenou Zhotovitelem v okamžiku jejího odeslání na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou ve Smlouvě o dílo. Splatnost Faktury je [sedm (7)] kalendářních dnů ode dne vystavení Faktury, neplyne-li ze Smlouvy o Dílo nebo konkrétní Faktury něco jiného. 
 6. V případě prodlení s úhradou Faktury je Zhotovitel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši [0,1]% z dlužné částky za každý dne prodlení. Po dobu prodlení s úhradou Faktury je Zhotovitel oprávněn přerušit práce na realizaci Díla, přičemž tímto dochází po dobu prodlení k automatickému prodloužení veškerých relevantních lhůt týkajících se realizace Díla.
 7. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována a odváděna (bude-li relevantní) v souladu s příslušnými právní předpisy v platném znění.
 8. Cena Díla nebo jeho část se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele uvedený na Faktuře.
 9. Dílo je až do úplné zaplacení Ceny díla v souladu se Smlouvou o dílo ve vlastnictví Zhotovitele, přičemž vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele okamžikem úplného uhrazení Ceny díla.
 10. Objednatel souhlasí se zasíláním Faktur v elektronické podobě na e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě o dílo.

X. Dotace 

 1. Bude-li to sjednáno ve Smlouvě o dílo, Zhotovitel poskytne Objednateli služby (dále jen „Dotační služby“) související s vyřízením dotace z dotačního programu Ministerstva životního prostředí České republiky označené jako „Nová zelená úsporám 2021 – 2030“, ENERG ETS a RES+ (dále jen „Dotace“), a to zejména podání příslušné žádosti, zpracování nezbytné dokumentace s poskytovatelem dotace apod., přičemž Objednatel se za tímto účelem zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost.  
 2. Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že Zhotovitel není odpovědný za poskytnutí a vyplacení Dotace a Objednateli negarantuje, že mu bude Dotace poskytovatelem Dotace poskytnuta a vyplacena.
 3. Zhotovitel bere na vědomí, že získání Dotace je závislé na řadě podmínek a kritérií, které mohou představovat překážku získání Dotace a které Zhotovitel není nebo nemusí být přes veškerou snahu schopen jakkoli ovlivnit kladné vyřízení Dotace. Z tohoto důvodu kladné vyřízení Dotace není podmínkou dokončení Díla a nároku Zhotovitele na úhradu Ceny díla v souladu se Smluvní dokumentací.
 4. Cena za Dotační služby je zahrnuta v Ceně díla dle dohody Smluvních stran ve Smlouvě o dílo.Objednatel za účelem získání Dotace poskytne Zhotoviteli bezodkladně a na své náklady potřebnou součinnost, včetně udělení plné moci k zastupování Objednatele ve všech věcech a řízeních souvisejících se získáním Dotace, jejíž vzor tvoří přílohu Smlouvy o dílo, a založení a aktivaci elektronické identity občana (tzv. e-identity).

XI. Odpovědnost za vady, záruka a reklamace

Odpovědnost za vady

 1. Zhotovitel odpovídá za to, Dílo bude provedeno v souladu se Smlouvou o dílo.
 2. Dílo má vadu, jestliže provedení Díla není v souladu se Smluvní dokumentací (dále jen „Vada“).
 3. Zhotovitel odpovídá za Vady, které mělo Dílo v okamžiku jeho protokolárního převzetí Objednatelem a dále za Vady, které se vyskytnou na Díle v průběhu Záruční doby.

Záruka 

 1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruka za jednotlivé části Díla, které mají stanovenou záruční dobu záručním listem vystaveným třetí osobu (dodavatelem a/nebo výrobcem příslušné části Díla anebo jak jsou specifikovány ve Smlouvě o dílo). Na ostatní části Díla, na které se nevztahuje záruka dle předchozí věty, stejně jako na Dílo jako celek Zhotovitel poskytuje záruku za jakost po dobu tří (3) let, která počíná běžet okamžikem protokolárního převzetí Díla Objednatelem (společně dále jako „Záruka“ a „Záruční doba“).
 2. Záruka ani možnost reklamace Díla nebo jeho části se nevztahuje na vady a poškození v důsledku zejména následujících skutečností:
  • mechanickým poškozením;
  • chybnou a neodbornou manipulací s Dílem nebo jeho částí jinou osobu než Zhotovitelem nebo osobou pověřenou Zhotovitelem;
  • běžným opotřebením;
  • provedením servisního zásahu na Díle nebo jeho části třetí osobou bez písemného souhlasu Zhotovitele; a
  • živelnou pohromnou nebo jinou Událostí vyšší moci.
 3. Hodnoty, parametry a provedení konkrétních částí Díla se mohou lišit oproti těm, které byly uvedeny v nabídce na realizaci Díla a Smlouvě o dílo, to vše za předpokladu, že příslušná odchylka nemá negativní vliv na výkon a jiné hodnotové parametry Díla.

Reklamace a uplatnění nároků z vad Díla 

 1. Objednatel je povinen u Zhotovitele písemně reklamovat Vadu Díla, kterou nebylo možné zjistit při převzetí Díla, a to bezodkladně, nejpozději do tří (3) pracovních dnů od dne, kdy ji Objednatel zjistil nebo mohl zjistit (pokud by postupoval s řádnou péčí), nejpozději však do konce Záruční doby (dále jen „Oznámení o Vadě“), a to na následující adresu: Sun.Energy Group s.r.o., za Zámečkem 746/5a, 158 00 Praha 5, e-mail claim@sun.energy.cz, nebo jakoukoli jinou adresu, včetně jiných kontaktních údajů, které Zhotovitel písemně oznámí Objednateli před uplatněním reklamace Díla formou Oznámení o Vadě.
 2. Zhotovitel neodpovídá za Vadu ohledně které mu bylo doručeno Oznámení o Vadě po uplynutí Záruční doby, tzn. Vada reklamovaná prostřednictvím Oznámení o Vadě doručeno Zhotoviteli v poslední den Záruční doby se považuje za řádně uplatněnou.
 3. Oznámit Vadu Díla je oprávněn pouze Objednatel, a to na základě Oznámení o Vadě, které Objednatel doručí Zhotoviteli na adresu jeho sídla uvedenou ve Smlouvě o dílo.
 4. Každé Oznámení o Vadě musí obsahovat alespoň následující skutečnosti:
  • identifikaci Objednatele a číslo Smlouvy o dílo;
  • detailní popis Vady a její projevy;
  • fotodokumentaci Vady (je-li proveditelné); a
  • kontaktní údaje Objednatele nebo jeho zástupce pro účely další komunikace ohledně Vady.
 5. V případě náhradní dodávky anebo výměny vadné části Díla za bezvadné je Objednatel povinen vrátit reklamované části Díla Zhotoviteli zásadně ve stavu a množství, v jakém je převzal od Zhotovitele s přihlédnutím k jejich běžnému opotřebení.
 6. V případě vzniku či existence Vady, která byla řádně oznámena Zhotoviteli za podmínek dle těchto VOP, Objednatel má následující práva:
  • na bezplatné odstranění Vady novým provedením vadné části Díla nebo doplněním chybějící části Díla v přiměřené lhůtě určené Zhotovitelem se zohledněním případných specifik dané Vady;
  • na bezplatné odstranění Vady opravou, je-li tímto způsobem Vada opravitelná, v přiměřené lhůtě určené Zhotovitelem se zohledněním případných specifik dané Vady;
  • na přiměřenou slevu z Ceny díla; nebo
  • odstoupení od Smlouvy o dílo, pokud Vada není Zhotovitelem odstraněna za podmínek dle těchto VOP.

Nebrání-li Vada provozu Díla, Objednatel je povinen nejprve požadovat odstranění Vady dle písm. a. a b. tohoto odst. 6. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním řádně reklamované Vady je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla dle písm. c) tohoto odst. 6.

      7. Zhotovitel je oprávněn odstranit vadu Díla také prostřednictvím náhradního řešení, a to i za použití jiných druhů komponentů Díla tak, aby mělo Dílo minimálně vlastnosti deklarované nabídkou Zhotovitele. Náhrada vadných komponentů Díla za výkonnější nebo za komponenty od jiných výrobců se stejnými parametry není považována za Vadu Díla.

      8. Týká-li se Vada pouze oddělitelné části Díla, Objednatel je oprávněn požadovat jen výměnu této vadné části Díla.

      9. Objednatel není oprávněn ve smyslu ust. § 2615 odst. 2 Občanského zákoníku požadovat provedení náhradního Díla, neboť vzhledem k jeho povaze jej nelze odevzdat (vrátit) Zhotoviteli.

      10. O odstranění Vady postupem dle písm. a. a b. odst. 6 Smluvní strany sepíší písemný protokol ve smyslu § 2173 Občanského zákoníku, která bude obsahovat alespoň následující:

11. V závislosti na posouzení reklamace Vady ze strany Zhotovitele může být se souhlasem Objednatele dohodnut i jiný způsob vyřízení reklamace Vad Díla než ten, který Objednatel výslovně zvolil v souladu s těmito VOP (pokud je volba způsobu vyřízení reklamace Vady na Objednateli).

XII. Odpovědnost za škodu

Smluvní strany se dohodly, že pouze Objednatel má nárok na náhradu škody (s výjimkou ušlého zisku) způsobené Vadou Díla anebo porušením povinností Zhotovitelem dle Smluvní dokumentace maximálně do 50% Ceny díla. Limitace nároku Objednatele na náhradu škody dle předchozí věty se neuplatní v případě vzniku škody v důsledku úmyslného jednání Zhotovitel nebo jeho hrubé nedbalosti.  

XIII. Odstoupení od Smlouvy o dílo

 1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy o dílo z důvodů a za podmínek dohodnutých ve Smluvní dokumentaci.
 2. Neplyne-li ze Smlouvě o dílo těchto VOP něco jiného, Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy o dílo pouze z následujících důvodů:
  • v případě, že na základě žádosti o připojení k distribuční soustavě (i) distributor neumožní připojení Díla k distribuční soustavě nebo (ii) není možné uzavřít smlouvu o připojení k distribuční soustavě;
  • dojde k podstatnému porušení Smlouvy o dílo Zhotovitelem dle odst. 3.; nebo
  • dojde k podstatnému porušení Smlouvy o dílo Objednatelem dle odst. 4.
 3. Za podstatné porušení Smlouvy o dílo Zhotovitelem se považují následující skutečnosti:
  • prodlení se zahájením prací na realizaci Díla delší než 30 kalendářních dnů z důvodů výlučně na straně Zhotovitele;
  • prodlení s dokončením Díla delší než 30 kalendářních dnů z důvodů výlučně na straně Zhotovitele;
  • prodlení s odstraněním odstranitelných Vad Díla delší než 60 kalendářních dnů z důvodů výlučně na straně Zhotovitele;
  • Dílo má neodstranitelnou podstatnou Vadu bránící zamýšlenému způsobu užívání Díla.
 4. Za podstatné porušení Smlouvy o dílo Objednatelem se považují následující skutečnosti:
  1. prodlení s úhradou peněžitých závazků dle Smluvní dokumentace delší než 15 kalendářních dnů;
  2. prodlení s poskytnutím součinnosti nutné k realizaci Díla delší než 5 kalendářních dnů
  3. prodlení s předáním místa pro realizaci Díla delší než 5 kalendářních dnů;
  4. uvedení nepravdivých informací, které jsou významné pro obdržení Dotace.
  5. prohlášení úpadku Objednatele nebo podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení s Objednatelem nebo je povolena a reorganizace nebo oddlužení Objednatele.
 5. Objednatel není oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo bez udání důvodů ve lhůtě čtrnácti dnů dle ust. § 1829 Občanského zákoníku, neboť Dílo je prováděno dle požadavků a přání Objednatele a těmto požadavkům a přáním je Dílo přizpůsobeno ve smyslu ust. § 1837 písm. d) Občanského zákoníku.
 6. Pokud je Objednatel v postavení spotřebitele a Smlouva o dílo je uzavřena mimo obchodní prostory Zhotovitele, případně prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, Objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo.
 7. Pokud je Objednatel v postavení spotřebitele a Smlouva o dílo byla uzavřena mimo obchodní prostory Zhotovitele, případně prostřednictvím prostředků komunikace na dálku je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo prostřednictvím formuláře pro odstoupení, jehož vzor tvoří přílohu Smlouvy o dílo.
 8. Odstoupení Smluvní strany od Smlouvy o Dílo musí být učiněno v písemné formě, včetně uvedení důvodu pro odstoupení od Smlouvy o dílo, a bude účinné dnem, kdy bude doručeno druhé smluvní straně.
 9. Bez zbytečného odkladu po zániku Smlouvy o dílo v důsledku odstoupení od Smlouvy
  • Zhotovitel přestane provádět veškeré práce na realizaci Díla
  • Zhotovitel bezodkladně předá Objednateli Dílo nebo jeho část, které již byly dokončeny
  • Zhotovitel připraví do třiceti (30) dnů od zániku Smlouvy o dílo finální vyúčtování všech prací Zhotovitele ponížené o práce, které nebyly provedeny v souladu se Smluvní dokumentací nebo již byly Objednatelem zaplaceny.
  • Objednatel je povinen neuhrazené nároky Zhotovitele vyčíslené Zhotovitelem a potvrzené Objednatelem uhradit do čtyřiceti pěti (45) dnů od jejich potvrzení Objednatelem, na základě konečné Faktury vystaveného Zhotovitelem a doručené Objednatelem s tím, že na splatnost konečné Faktury se budou aplikovat ustanovení článku IX mutatis mutandis
 10. V případě ukončení Smlouvy o dílo příkladně z důvodu odstoupení od Smlouvy o dílo některou Smluvní stranou, provádí demontáž a deinstalaci Díla výlučně Zhotovitel, a to buď vlastními silami nebo prostřednictvím třetí osoby. Ustanovení o náhradě nákladů není výkonem tohoto práva Zhotovitele dotčeno. Zhotovitel není oprávněn provést demontáž a deinstalaci Díla. Zhotovitel tímto výslovně sděluje Zhotoviteli, že v případě odstoupení od Smlouvy o dílo ponese Zhotovitel náklady spojené s navrácením Díla nebo jeho části Zhotoviteli.
 11. Zhotovitel neodpovídá za včasné a úspěšné připojení Díla k elektrické síti ze strany provozovatele distribuční soustavy a za negativní důsledky nedodržení podmínek smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a provozovatelem distribuční soustavy, zejména pokud tato okolnost měla za následek použití nevhodných parametrů sítě provozovatele distribuční soustavy.
 12. Objednatel výslovně žádá Zhotovitele, aby započal s realizací Díla dle Smluvní dokumentace ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany Objednatele ve smyslu ust. § 1823 Občanského zákoníku. Objednatel tímto bere na vědomí, že činnost Zhotovitele provedená ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy o dílo (tj. zejména objednání a zajištění dodání potřebného materiálu pro realizaci Díla od třetích osob, vyřizování dotací, předprojektová příprava, vynaložené náklady jako např. cestovní náklady, náklady na provedení služeb vyplývajících z montáže, objednání a skladování materiálů, práce zaměstnanců a partnerů Zhotovitele v souvislosti s plněním dle Smlouvy o dílo) představuje částečné plnění Díla, za které náleží Zhotoviteli poměrná část sjednané Ceny díla.

XIV. Vyšší moc 

 1. Pro účely tohoto článku XIV se vyšší mocí rozumí mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, zejména extrémní klimatické podmínky či působní přírodních živlů, válka, teroristický útok, povstání, atd. (dále jen „Událost vyšší moci”).
 2. V případě, že Zhotoviteli brání v plnění jeho povinností podle Smlouvy o dílo Událost vyšší moci, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného prodlení, nejpozději však do šesti (6) Pracovních dnů poté, co zjistil existenci Události vyšší moci, písemně informovat Objednatele (dále jen „Oznámení o Události vyšší moci“).
 3. V Oznámení o Události vyšší moci Zhotovitel uvede zejména následující (pokud jsou s ohledem na povahu Události vyšší moci Zhotoviteli známy):
  • popis Události vyšší moci a dobu jejího předpokládané trvání,
  • návrh opatření vedoucích ke zmírnění nebo vyloučení následků Události vyšší moci, je-li to vzhledem k povaze okolnosti možné,
  • specifikaci konkrétních povinností dle Smluvní dokumentace, které mu Událost vyšší moci brání splnit,
  • předpokládané zpoždění provádění Díla, resp. dopad do příslušných termínů realizace Díla dle Smluvní dokumentace,
 4. Po dobu trvání Události vyšší moci se prodlužují termíny Zhotovitele pro realizaci Díla dle Smluvní dokumentace, nebude-li stranami písemně sjednáno jinak, a to adekvátním způsobem podle délky trvání Události vyšší moci.
 5. Bezprostředně poté, co dojde k zániku Události vyšší moci, resp. k její změně, v důsledku které je Zhotovitel objektivně schopen pokračovat v realizaci Díla dle Smluvní dokumentace, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat Objednatele.

XV. Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení, GDPR

 1. Objednatel prohlašuje, že je oprávněn sdělovat Zhotoviteli při vyplňování Smlouvy o dílo kontaktní údaje dalších fyzických osob ve Smlouvě o dílo uvedených stejně jako tyto údaje sdělovat Zhotoviteli v souvislosti se Smlouvou o dílo. 
 2. Zhotovitel užívá identifikačních a kontaktních údajů fyzických osob poskytnutých Objednatelem výlučně za účelem provedení Díla, komunikace s Objednatelem a vedení seznamu zákazníků Zhotovitele.
 3. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat Osobní údaje Objednatele manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím zaměstnanců nebo třetích osob poskytujících Zhotoviteli služby umožňující provádění Dodávek a/nebo poskytování Služeb (zejména je zpracování prováděno osobami spolupracujícími se Zhotovitelem na službách a dodávkách). Tyto údaje nejsou zpřístupňovány ani poskytovány nezainteresovaným třetím osobám, s výjimkou případů, kdy to bude nezbytné ke splnění zákonné povinnosti Zhotovitele. Osobní údaje budou zpracovávány ve formě zabezpečených databází.
 4. V rámci sjednání Smlouvy o dílo a plnění práv a povinností z ní vycházejících, dochází ke zpracování osobních údajů osob, které se Zhotovitelem uzavřely Smlouvu o dílo a to titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, kontaktní adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo bankovního účtu (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).
 5. Toto poučení vyhotovil Zhotovitel jako správce Osobních údajů za účelem splnění povinností informovat Objednatele o okolnostech zpracování v rámci plnění smluvních povinností, případně propagace Zhotovitele ve smyslu čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).
 6. Zhotovitel zpracovává Osobní údaje pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy o dílo a dále pro účely zasílání obchodních sdělení v rámci tzv. přímého marketingu, což jsou zejména e-mailové zprávy s nabídkami produktů a informacemi o novinkách týkajících se Zhotovitele, služeb nebo dodávek, které jsou zasílány na adresu elektronické pošty zákazníků, včetně Objednatele.
 7. Osobní údaje Objednatele zpracovává Zhotovitel po dobu, kdy je to nezbytné ke splnění povinností ze Smlouvy o dílo, popř. do doby úplného vypořádání všech práv a povinností ze Smlouvy o dílo včetně případné Dotace, kterou Zákazník obdržel, a to podle toho, která z výše uvedených dob skončí později.
 8. Objednatel má právo na Zhotoviteli požadovat, aby mu poskytl přístup k jeho Osobním údajům zpracovávaným ve smyslu tohoto Poučení ve formě výpisu všech zpracovávaných Osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování. Objednatel je rovněž oprávněn požadovat informaci o zpracovatelích, zpracovávajících na základě dohody se Zhotovitelem jeho Osobní údaje.
 9. Právo na výmaz svých Osobních údajů – Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli výmaz jeho Osobních údajů, pokud: (i) tyto Osobní údaje přestaly být potřebné pro vymezené účely zpracování, nebo (ii) Objednatel odvolal svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů (byl-li předtím udělen) a pro toto zpracování neexistuje žádný jiný důvod, nebo (iii) Objednatel vznesl námitky proti zpracování Osobních údajů a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování, nebo (iv) údaje musí být vymazány z důvodu splnění právní povinnosti Zhotovitele, nebo (v) Osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.
 10. Objednatel má právo podat stížnost u orgánu dozoru ohledně osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho Osobních údajů bylo porušeno GDPR. Orgánem dozoru pro Subjekty údajů, kteří mají bydliště na území České republiky, je Úřad pro ochranu osobních údajů (dostupný mimo jiné na internetové adrese: http://www.uoou.cz).
 11. Objednatel souhlasí s pořízením fotografie Nemovitosti se zrealizovaným Dílem pro potřeby Zhotovitele, kdy je Zhotovitel oprávněn fotografie, bez bližší specifikace nemovitosti, využívat k reklamním účelům a prezentacím. Zhotovitel dále souhlasí s bezúplatným umístěním loga Zhotovitele na vybraných komponentech Díla a s umístěním reklamní cedule Zhotovitele na Nemovitosti na náklady Zhotovitele po celou dobu realizace Díla, přičemž Objednatel se zavazuje za tímto účelem poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
 12. Zhotovitel je oprávněn používat e-mailové adresy a adresy bydliště či sídla poskytnuté Objednatelem i po poskytnutí plnění ze Smlouvy pro účely zasílání informací o nabídkách služeb Zhotovitele a Objednatel se zasíláním těchto sdělení souhlasí včetně jejich zasílání v listinné podobě na adresu sídla či kontaktní adresu Objednatele, přičemž Objednatel je oprávněn kdykoliv další zasílání těchto informací na jeho e-mailovou nebo poštovní adresu odmítnout formou e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu Zhotovitele nebo formou listinného dopisu zaslaného na adresu sídla Zhotovitele.

XVI. Důvěrnost 

Žádná ze Smluvních stran nesmí poskytnout jakékoli třetí straně jakékoli informace o podmínkách Smluvní dokumentace a jednáních s ní spojených, které se týkají ostatních Smluvních stran, bez předchozího písemného souhlasu dotčené Smluvní strany, s výjimkou (i) svých poradců vázaných povinností mlčenlivosti ve stejném rozsahu jako Smluvní strany, (ii) příslušných státních a jiných správních úřadů a soudů, pokud jsou Smluvní strany povinny podle obecně závazných předpisů jim tyto informace poskytnout, nebo (iii) informací, které jsou nebo se stanou veřejně dostupnými jinak než porušením Smluvní dokumentace.

XVII. Závěrečná ustanovení

 1. Zhotovitel může plnit celou Smlouvu o dílo nebo její část prostřednictvím subdodavatelů, za jejichž jednání odpovídá tak, jako by předmět Smlouvy o dílo plnil on sám.
 2. Jakékoli pohledávky ze Smluvní dokumentace mohou být započteny pouze na základě písemné dohody Smluvních stran.
 3. Žádná Smluvní strana nesmí postoupit ani převést žádné ze svých práv či povinností ze Smluvní dokumentace bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany, s výjimkou postoupení práva nebo povinnosti, případně celé Smlouvy o dílo na jinou osobu ze skupiny Zhotovitele.
 4. Smluvní dokumentace a jakékoli mimosmluvní závazky vznikající na základě nebo v souvislosti se Smluvní dokumentací se řídí a budou vykládány v souladu s právním řádem České republiky.
 5. Smluvní strany se zavazuji vyvinout veškerou úsilí, aby jakékoli spory, které vzniknou na základě nebo v souvislosti se Smluvní dokumentací byly vyřešeny smírnou cestou. Nebude-li možné spor vyřešit smírnou cestou během rozumně dlouhé doby zohledňující specifika daného sporu, je každá smluvní strany oprávněna předložit příslušný spor ke konečnému rozhodnutí příslušnému soudu České republiky.
 6. Pokud je Objednatel v postavení spotřebitele ve smyslu § 419 Občanského zákoníku mandatorní ustanovení příslušných právních předpisů na ochranu spotřebitele, zejména zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, zůstávají těmito VOP nedotčeny.
 7. V případě, že Objednatel je spotřebitelem a mezi Smluvními stranami dojde ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smluvní dokumentace, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Objednatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, email:adr@coi.cz, web:adr.coi.cz.
 8. Korespondenci zasílanou prostřednictvím služeb poštovní přepravy zasílá Zhotovitel na adresu Objednatele uvedenou ve Smlouvě o dílo pro účely doručování. Kontaktní údaje Zhotovitele jsou následující: Sun.Energy Group s.r.o., sídlo Za Zámečkem 746/5a, 158 00 Praha 5, IČ: 17359554, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 370377. Kontakt se Zhotovitelem je možný také prostřednictvím infolinky na telefon-ním čísle +420725975158 (v úředních hodinách) a e-mailu: info@sun.energy.
 9. Dodavatel není vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1. písm. e) Občanského zákoníku.
 10. Stížnosti lze podávat písemně: osobně v sídle Zhotovitele nebo poštou na adresu sídla Zhotovitele nebo e-mailem: ino@sun.energy. Objednatel ve stížnosti uvede alespoň: datum uzavření Smlouvy o dílo, okolnosti, na jejichž základě je stížnost podána (typ a datum výskytu události), předpokládaný způsob řešení problému a kontaktní údaje. Proces vyřizování stížnosti bude urychlen také zasláním dokumentů, na jejichž základě jsou stížnosti vzneseny. Zhotovitel je povinen vyřídit stížnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů.
 11. Zhotovitel si vyhrazuje právo tyto VOP změnit, přičemž o změně VOP je povinen bez zbytečného odkladu informovat Objednatele. Změnou VOP nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran, která vznikla před nabytím účinnosti příslušné změny VOP.
 12. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.12.2022.