Ochrana osobních údajů a cookies

OZNÁMENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Vás informujeme – v souladu s čl. 13 odst. 1 a 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úřední věstník EU L ze dne 04.05.2016, č. 119, str. 1) dále jen

„GDPR“, že:

I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Sun.Energy Group s.r.o., IČ: 17359554, sídlem Za Zámečkem 746/5a, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 370377 (dále jen „Správce“). Správce můžete kontaktovat písemně poštou na adrese sídla Správce, e-mailem: gdpr@sun.energy nebo telefonicky: +420 725975158

II. PRÁVNÍ ZÁKLAD A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem:

1. Uzavření a (s)plnění smlouvy nebo provedení jiných opatření na Vaši žádost před uzavřením smlouvy mezi Vámi jakožto subjektem údajů a Správcem (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR),

2. Doložení zastoupení subjektu údajů, v jehož zájmu je uzavírána smlouva se Správcem, a komunikace s případným zprostředkovatelem, zmocněncem či kontaktní osobou v obdobném postavení (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) nařízení GDPR),

3. Provádění vyúčtování, včetně umožnění plateb za elektronické služby (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) nařízení GDPR),

4. Plnění daňových, účetních a dalších zákonných povinností Správce, včetně vystavování a uchovávání faktur (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR),

5. Ochrany práv a oprávněných zájmů Správce, zejména pak k obhajobě nároků a práv Správce, jakož i k obraně pro􀁆 požadavkům uplatněným jak Vámi jakožto subjektem údajů, tak i třetími stranami (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR);

6. Zasílání zpráv marketingového obsahu představující nabídku Správce, a to nabídku produktů nebo služeb v rámci přímého marketingu (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR);

7. Zpracování průzkumů spokojenosti o obchodní spolupráci se Správcem, případně s obchodními partnery Správce, a o produktech nebo službách Správce v souvislosti s hodnocením kvality těchto produktů a služeb (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR);

8. Zjišťování preferencí subjektů údajů ohledně poptávky po výrobcích nebo službách v oblasti činnosti Správce za účelem vytvoření katalogu výrobků a služeb (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR);

9. Vyjádřeným v jednotlivých souhlasech se zpracováním osobních údajů, pokud jste takový souhlas zcela dobrovolně z pozice subjektu údajů udělil/a (právní základ: čl. 6 odst.)

 

III. INFORMACE O POVINNOSTI POSKYTNOUT ÚDAJE A DŮSLEDCÍCH NEPOSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale pokud Správci neposkytnete osobní údaje, které Správce označuje za nezbytné, nebude Správce moci na Vaši žádost podniknout požadované kroky, uzavřít s Vámi smlouvu, poskytnout Vám služby ze strany Správce, zaslat Vám požadované obchodní informace nebo s Vámi v té věci jinak komunikovat – bez poskytnutí osobních údajů nebude možné těchto účelů dosáhnout.

Poskytování údajů potřebných pro vystavení faktury je zákonnou povinností a vyplývá ze zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že jste zprostředkovatel, zmocněnec či kontaktní osoba jednající jménem nebo v zájmu subjektu údajů, s nímž Správce uzavírá smlouvu, je poskytnutí Vašich osobních údajů dobrovolné, ale nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy mezi Správcem a subjektem údajů, kterého zastupujete, případně v jehož zájmu jinak jednáte.

Poskytnutí osobních údajů na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a jejich neposkytnu􀀩 (neudělení souhlasu nebo jeho odvolání) nemá žádné sankční důsledky.

 

IV. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Příjemci Vašich osobních údajů budou pouze subjekty oprávněné podle zákona, včetně orgánů daňové správy nebo jiných orgánů veřejné moci.

2. Vaše údaje mohou být předány subjektům zpracovávajícím osobní údaje jménem Správce, např. poskytovatelům IT služeb, subjektům poskytujícím účetní, marketingové, právní a poradenské služby a dalším subjektům zpracovávajícím údaje pro účely stanovené Správcem.

3. Vaše osobní údaje můžeme sdílet se sesterskými společnostmi, mateřskou společností a případně dalšími spolupracujícími subjekty po celém světě, pokud to bude požadováno pro povolené účely a bude to právními předpisy povoleno, pak v daném potřebném rozsahu.

V takových případech budou tyto subjekty využívat osobní údaje pro stejné účely a za stejných podmínek, jak je popsáno v této informaci

 

V. DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy a poté:

1. pro daňové a účetní účely po dobu pěti let od konce kalendářního roku, v němž uplynula lhůta pro vyměření daně,

2. pro účely ochrany práv a oprávněných zájmů Správce, zejména uplatnění nároků nebo obrany pro􀁆 nárokům – po dobu 3 let od ukončení spolupráce/ plnění smlouvy a v případě probíhajícího řízení až do jeho pravomocného skončení a do promlčení nároků,

3. dokud svůj souhlas neodvoláte, pokud je zpracování určitých kategorií osobních údajů založeno na souhlasu, který jste nám udělil/a.

 

VI. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo na:

1. Přístup k Vašim osobním údajům,

2. Opravu osobních údajů,

3. Výmaz osobních údajů,

4. Omezení zpracování osobních údajů,

5. Přenositelnost osobních údajů,

6. Námitku proti zpracování osobních údajů,

7. Kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování provedeného před jeho odvoláním – pokud je zpracování založeno na souhlasu, který byl Správci udělen,

– v případech a za podmínek stanovených v GDPR. Práva uvedená v bodech 1-7 výše lze uplatnit tak, že se subjekt údajů obrátí na Správce dle kontaktních údajů v záhlaví této Informace.

 

VII. PRÁVO PODAT STÍŽNOST DOZOROVÉMU ÚŘADU

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud je odůvodněno, že Správce zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu s ustanoveními GDPR.

 

VIII. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ VČETNĚ PROFILOVÁNÍ

Vaše osobní údaje nebudou zpracovávány automatizovaně, včetně profilování.

 

IX. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍ ZEMĚ NEBO MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI

Vaše osobní údaje mohou být předávány do tře􀀩ch zemí (včetně USA) prostřednictvím nástrojů společnosti se sídlem nebo pobočkami mimo EU, které Správce využívá. V takovém případě bude Vašim osobním údajům poskytnuta stejná ochrana, jaká by jim náležela na území EU, zejména budeme dodržovat platné požadavky na ochranu osobních dat a přijmeme přiměřená opatření k zajištění bezpečnosti a integrity Vašich osobních údajů. Pokud budete potřebovat další informace o těchto zárukách, můžete nás kdykoliv kontaktovat pomocí uvedených kontaktních údajů.

V Praze, Dne 1.8.2022

Martin Michalíček

jednatel